Top

Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii do terapii na lata 2020-2024. Umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Beneficjenci

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (w tym szkoły za granicą RP), które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019

szkoły ponadpodstawowe (w tym szkoły za granicą RP)

szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Uwaga! Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie, mogą ponownie wziąć w nim udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wysokość i przedmiot dofinansowania

Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 80%, wkład własny organu prowadzącego placówkę wynosi 20%.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 14 000 zł
Wkład własny finansowy lub rzeczowy to 3 500 zł

Szkoły podstawowe w 2023 roku mogą zakupić:

 • tablice interaktywne
 • projektory
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Szkoły ponadpodstawowe dodatkowo mogą zakupić specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak:

 • wirtualne laboratoria
 • materiały do nauczania kodowania  i robotyki


Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł
Wkład własny finansowy lub rzeczowy to 8 750 zł

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2023 roku mogą zakupić:

 • pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej (dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią)
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego (dla uczniów z  centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem)
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywane w TIK
 • komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim

Harmonogram

15.05.2023

złożenie wniosków do organów prowadzących

30.05.2023

przekazanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

30.06.2023

kwalifikacja otrzymanych wniosków przez wojewodów

31.08.2023

przekazanie środków finansowych

Wymagania programu Aktywna Tablica dla szkół:

Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży oraz szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

 1. Posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  • laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym
   • oprogramowaniem biurowym
   • oprogramowaniem antywirusowym
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych
  • router
 2. W zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 3. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
 4. Posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.

Wymagania programu Aktywna Tablica, które spełnia nasza oferta:

 • deklaracja CE
 • certyfikat ISO 9001 dla producenta
 • sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
 • niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim
 • okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Ponad milion dzieci na całym świecie już skorzystało z możliwości, które daje Magiczny Dywan onEVO!

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.