Top

Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii do terapii na lata 2020-2024. Umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Beneficjenci

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (w tym szkoły za granicą RP), które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019

szkoły ponadpodstawowe (w tym szkoły za granicą RP)

szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Uwaga! Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie, mogą ponownie wziąć w nim udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wysokość i przedmiot dofinansowania

Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 80%, wkład własny organu prowadzącego placówkę wynosi 20%.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 14 000 zł
Wkład własny finansowy lub rzeczowy to 3 500 zł

Szkoły podstawowe w 2021 roku mogą zakupić:

 • tablice interaktywne
 • projektory
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Szkoły ponadpodstawowe dodatkowo mogą zakupić specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak:

 • wirtualne laboratoria
 • materiały do nauczania kodowania  i robotyki


Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł
Wkład własny finansowy lub rzeczowy to 8 750 zł

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2021 roku mogą zakupić:

 • pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej (dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią)
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego (dla uczniów z  centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem)
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywane w TIK
 • komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim

Harmonogram

04.08.2021

złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół

10.08.2021

złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące szkoły do wojewodów

27.08.2021

kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów i ministrów

15.10.2021

przekazanie środków finansowych organom prowadzącym szkoły zgodnie ze złożonym wnioskiem

UWAGA! Wzory wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica" zostaną zmienione i nie są jeszcze znane. Data i wzór formularza zostaną upublicznione, informacja pojawi się na stronie internetowej MEiN oraz na stronach kuratoriów oświaty.

Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica".

Wymagania programu Aktywna Tablica dla szkół:

Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży oraz szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

 1. Posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  • laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym
   • oprogramowaniem biurowym
   • oprogramowaniem antywirusowym
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych
  • router
 2. W zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 3. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
 4. Posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.

Wymagania programu Aktywna Tablica, które spełnia nasza oferta:

 • deklaracja CE
 • certyfikat ISO 9001 dla producenta
 • sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
 • niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim
 • okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Ponad milion dzieci na całym świecie już skorzystało z możliwości, które daje Magiczny Dywan onEVO!

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.